Regulamin

REGULAMIN

uczestnictwa w zajęciach

OBUDŹ W SOBIE MOTYLA…

 

I. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. Do korzystania ze zajęć upoważnione są osoby pełnoletnie (wyjątek stanowią osoby od 16 r.ż. za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych)
 2. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia.
 3. Kupno karnetu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.
 4. Ćwiczący oświadcza, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań do podejmowania treningów.
 5. Ćwiczący nie może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.
 6. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 7. Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie www.ObudzwSobieMotyla.pl
 8. W sytuacjach wyjątkowych (nagłe zdarzenia losowe) możliwe jest odwołanie zajęć – informacja będzie dostępna na stronie

II. OPŁATY

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły odpowiednią opłatę i mają ważny karnet.
 2. Osoba, która nie posiada przy sobie ważnego karnetu nie może skorzystać z zajęć, chyba, że dokona jednorazowej opłaty za zajęcia.
 3. Karnet miesięczny jest wystawiany dla konkretnej osoby i tylko ona może z niego korzystać.
 4. Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy organizatora, do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Karnet ważny jest miesiąc od daty zakupu. Przez miesiąc uważa się okres 30 dni.
 6. Niewykorzystane wejścia z karnetu przepadają i nie jest za nie zwracana gotówka.
 7. Ceny karnetów i grafik ustalany jest przez organizatora.
 8. Każda osoba biorąca udział po raz pierwszy w zajęciach zyskuje prawo gratisowego uczestnictwa w pierwszym spotkaniu.

III. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Na zajęciach poruszamy się w zmiennym obuwiu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 3. Klient może korzystać z dowolnej ilości zajęć, którą określa rodzaj karnetu (np.4 lub 8 wejść w miesiącu).
 4. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia.
 5. Na zajęciach obowiązuje punktualność.
 6. W zajęciach bierzemy udział w przewiewnym stroju zapewniającym swobodę ruchów.
 7. Do ćwiczeń należy przystępować z pustym żołądkiem minimum 2 godziny po posiłku.
 8. Udział w zajęciach stanowi całość, wymagana jest obecność na całej sesji.
 9. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.

IV. ZDROWIE

 1. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie zajęcia, każdy uczestnik powinien o tym fakcie poinformować swojego lekarza i dowiedzieć się, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, które wykluczałyby czynny udział w zajedziach!!!
 2. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami.
 3. Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji również powinny powiadomić o tym prowadzącego.
 4. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy.
 6. Prowadzone zajęcia, mimo, iż służą znacznej poprawie samopoczucia i zdrowia, nie mogą zastąpić konsultacji lekarskich!

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy korzystają z usług na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz maty pozostawione na sali.
 3. Kosztowności, pieniądze, dokumenty należy zabierać na salę ćwiczeń.
 4. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę odkładając używany sprzęt na miejsce.
 5. W razie jakichkolwiek problemów Klient jest zobowiązany poinformować organizatora.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ObudzwSobieMotyla.pl oraz w dzienniku zajęć.
 7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

Organizatorem zajęć Obudź w Sobie Motyla…. jest Studio 3M – Violetta Cieśla.